فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
67
University of the West of Scotland

دانشگاه University of the West of Scotland

گلاسگو 81/100
80/100
48/100
پروفایل درخواست
89
Glasgow Caledonian University

دانشگاه Glasgow Caledonian University

گلاسگو 80/100
72/100
56/100
پروفایل درخواست
35
University of Strathclyde

دانشگاه University of Strathclyde

گلاسگو 80/100
80/100
72/100
پروفایل درخواست
19
University of Glasgow

دانشگاه University of Glasgow

گلاسگو 80/100
85/100
79/100
پروفایل درخواست
Application Form