برای دانلود لطفا "فرم درخواست" را تکمیل کنید.

  در این "بروشور"
  می‌خوانید
  1.
  تصمیم گیری

  مشاوران و متخصصان موسسه پیوند همواره با مشاوره و پیگیری در مســیر وارد شــدن بــه مدرسه و دانشــگاه تا فــارغ التحصیلــی شما را همراهی خواهند کرد.

  2.
  ۵ قدم تا داشتن مدرک دانشگاهی و شغل مناسب

  پنج مرحله را برای داشتن مدرک از دانشگاه یا مدرسه معتبر می تواند زندگی شما را تغییر دهد. موسسه پیوند این ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه های انگلستان، کانادا و سوئیس نشان می دهد. این مسیر آسانتر از چیزی است که فکر می کنید.

  3.
  چرا مسیر پیشنهادی "پیوند" را انتخاب کنید؟

  تجربیــات موفــق مــا در بــه کار بــردن بهتریــن راهکارهــا بــرای ادامــه تحصیــلات، مناســب تریــن مســیر موفقیــت را بــرای شــما میســر مــی ســازد. بــا حضــور مســتمر و گذرانــدن دوره هــای پشــنهادی پیونــد مــا بــه شــما ایــن اطمینــان را مــی دهیــم کــه بــه دانشــگاه مــورد نظرتــان وارد خواهیــد شــد.

  4.
  لیست مدارس انگلستان کانادا و سوئیس

  مشاوران و متخصصان موسسه پیوند همواره با مشاوره و پیگیری در مســیر وارد شــدن بــه مدرسه و دانشــگاه تا فــارغ التحصیلــی شما را همراهی خواهند کرد.

  5.
  خدمات استثنایی موسسه "پیوند" در مقاطع ابتدایی و متوسطه

  مشاوره کامل جهت پیدا کردن مدرسه مناسب با توجه به: رشته مورد علاقه ، آینده کاری، امکانات تخصصی ورزشی، هنری تفریحی، امکان اخذ اقامت کشور میزبان و غیره. موسسه پیوند به عنوان نماینده رسمی مدارس در سه کشور انگلستان، کانادا و سوئیس تعهد دارد که بهترین سرویس را برای رضایت و راحتی شما عزیزان در مسیر جدید شما به ارمغان آورد.

  • ۶ تحصیلات متوسطه در انگلستان
  • ۷ خدمات دانشگاهی موسسه پیوند
  • ۸ در چه رشته ای می توانیدبه ادامه تحصیل بپردازید
  • ۹ مقاطع تحصیلی در کانادا
  • ۱۰ مقاطع تحصیلی در سوئیس
  Application Form