فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
126
Canterbury Christ Church University

دانشگاه Canterbury Christ Church University

کنتربری 80/100
64/100
39/100
پروفایل درخواست
49
University of Kent

دانشگاه University of Kent

کنتربری 80/100
78/100
67/100
پروفایل درخواست
Application Form