فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
127
Wrexham Glyndwr University

دانشگاه Wrexham Glyndwr University

ولز 80/100
63/100
38/100
پروفایل درخواست
104
University of South Wales

دانشگاه University of South Wales

ولز 82/100
63/100
50/100
پروفایل درخواست
92
University of Wales Trinity Saint David

دانشگاه University of Wales Trinity Saint David

ولز 0/100
0/100
0/100
پروفایل درخواست
75
Bangor University

دانشگاه Bangor University

ولز 83/100
67/100
59/100
پروفایل درخواست
60
Aberystwyth University

دانشگاه Aberystwyth University

ولز 86/100
78/100
64/100
پروفایل درخواست
31
Swansea University

دانشگاه Swansea University

ولز 85/100
82/100
73/100
پروفایل درخواست
Application Form