فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
119
Leeds Beckett University

دانشگاه Leeds Beckett University

لیدز 81/100
63/100
43/100
پروفایل درخواست
123
Leeds Trinity University

دانشگاه Leeds Trinity University

لیدز 79/100
68/100
41/100
پروفایل درخواست
95
Leeds Arts University

دانشگاه Leeds Arts University

لیدز /100
/100
/100
پروفایل درخواست
16
University of Leeds

دانشگاه University of Leeds

لیدز 81/100
81/100
80/100
پروفایل درخواست
Application Form