فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
46
University for the Creative Arts

دانشگاه University for the Creative Arts

ساری 83/100
73/100
68/100
پروفایل درخواست
33
University Of Surrey

دانشگاه University Of Surrey

ساری 80/100
81/100
73/100
پروفایل درخواست
24
Royal Holloway

دانشگاه Royal Holloway

ساری 82/100
74/100
76/100
پروفایل درخواست
Application Form