فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
62
Ulster University

دانشگاه Ulster University

بلفست 83/100
71/100
63/100
پروفایل درخواست
26
Queen’s University Belfast

دانشگاه Queen’s University Belfast

بلفست 79/100
82/100
75/100
پروفایل درخواست
Application Form