۱۰۰ مدرسه برتر انگلستان از دید GCSE

چگونه در لیست باشیم؟

خدمات ما به گونه ای طراحی شده تا به هر داوطلب با هر پشتوانه تحصیلی و هر زمینه فرهنگی و اجتماعی بهترین سرویس ممکن ارائه شود, چون تحصیل در مدارس انگلیس یکی از ارزشمندترین تجربه ها برای جوانان و نوجوانان می باشد که ما شما را در این تجربه جدید یاری خواهیم نمود. از طرف تیم موسسه ی پیوند آرزومندیم که شما داوطلبان عزیز در دستیابی به اهداف خود در ورود به مدارس و دانشگاه مورد نظرتان موفق باشید.


نتایج سال ۲۰۲۰

رتبه نام مدرسه روزانه / شبانه پسرانه / دخترانه پروفایل مدرسه
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده
1 99.61 ST Paoul's Girls School هر دو دخترانه مشاهده

نکته مهم

خدمات ما به گونه ای طراحی شده تا به هر داوطلب با هر پشتوانه تحصیلی و هر زمینه فرهنگی و اجتماعی بهترین سرویس ممکن ارائه شود, چون تحصیل در مدارس انگلیس یکی از ارزشمندترین تجربه ها برای جوانان و نوجوانان می باشد که ما شما را در این تجربه جدید یاری خواهیم نمود. از طرف تیم موسسه ی پیوند آرزومندیم که شما داوطلبان عزیز در دستیابی به اهداف خود در ورود به مدارس و دانشگاه مورد نظرتان موفق باشید.

Application Form