فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
88
Cardiff Metropolitan University

دانشگاه Cardiff Metropolitan University

کاردیف 82/100
66/100
57/100
پروفایل درخواست
29
Cardiff University

دانشگاه Cardiff University

کاردیف 80/100
82/100
74/100
پروفایل درخواست
Application Form