فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
128
University of Bolton

دانشگاه University of Bolton

منچستر 84/100
57/100
37/100
پروفایل درخواست
93
University of Salford

دانشگاه University of Salford

منچستر 80/100
73/100
55/100
پروفایل درخواست
56
Manchester Metropolitan University

دانشگاه Manchester Metropolitan University

منچستر 81/100
71/100
65/100
پروفایل درخواست
17
The University of Manchester

دانشگاه The University of Manchester

منچستر 76/100
85/100
85/100
پروفایل درخواست
Application Form