فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
83
De Montfort University

دانشگاه De Montfort University

لستر 82/100
83/100
58/100
پروفایل درخواست
37
University of Leicester

دانشگاه University of Leicester

لستر 80/100
75/100
71/100
پروفایل درخواست
6
Loughborough University

دانشگاه Loughborough University

لستر 84/100
87/100
90/100
پروفایل درخواست
Application Form