فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
69
Sheffield Hallam University

دانشگاه Sheffield Hallam University

شفیلد 82/100
74/100
60/100
پروفایل درخواست
27
The University of Sheffield

دانشگاه The University of Sheffield

شفیلد 82/100
84/100
74/100
پروفایل درخواست
Application Form