فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
97
Abertay University

دانشگاه Abertay University

اسکاتلند 84/100
73/100
53/100
پروفایل درخواست
30
University of Dundee

دانشگاه University of Dundee

اسکاتلند 83/100
81/100
74/100
پروفایل درخواست
3
University of St Andrews

دانشگاه University of St Andrews

اسکاتلند 87/100
80/100
90/100
پروفایل درخواست
Application Form