بانک اطلاعاتی

چه زمانی هزینه ی خدمات موسسه ی پیوند قابل پرداخت می باشد؟

بعد از اخذ ویزا و ورود دانش آموز به مدرسه تمام هزینه ی خدمات موسسه ی پیوند قابل پرداخت می باشد.

Application form