بانک اطلاعاتی

چرا والدین تحصیل در مدارس شبانه روزی را ترجیح می دهند؟

به این دلیل که در مقابل بخش کوچکی از هزینه هایی که به این مدارس پرداخت می کنند، امکانات آموزشی و مراقبت های معنوی مورد انتظارشان را دریافت می کنند.

Application form