بانک اطلاعاتی

وعده های غذایی در کمپ های تابستانی به چه صورت میباشد؟

وعده های غذایی در مدرسه بر اساس سلیقه های مختلف و با رعایت رژیم سالم در نظر گرفته شده است. همچنین از بهترین آشپزها در تهیه غذا کمک میگیرد و از با کیفیت ترین و تازه ترین مواد اولیه در پخت مواد غذایی استفاده میشود.

Application form