بانک اطلاعاتی

نظام آموزشی انگلستان در مقایسه با ایران چگونه است ؟

سيستم نظام آموزشی انگلستان براساس آزمايش و تجربه است و بيشتر دروس به صورت عملي آموزش داده مي شوند و استرسي براي دانش آموزان نخواهد داشت بلكه این سیستم آموزشی درس خواندن و محيط مدرسه را لذت بخش تر خواهد ساخت.

 

Application form