بانک اطلاعاتی

موسسه ی پیوند در پیدا کردن کار به متقاضیان کمک می کند ؟

بله، موسسه پیوند متقاضیان را راهنمایی کرده و همچنین آن ها را به دفاتر کاریابی معرفی می کند.

Application form