بانک اطلاعاتی

موسسه ی پیوند از کدام دانشگاه های انگلستان پذیرش میگیرد؟

موسسه پیوند به طور همزمان برای ۳ تا ۵ دانشگاه کشور انگلستان اقدام می کند که تمامی دانشگاه ها مورد تائید ایران و کشور انگلستان هستند.

Application form