بانک اطلاعاتی

سال تحصیلی مدارس انگلستان از چه زمانی شروع می شود ؟

سال تحصیلی در مدارس انگلستان هر ساله از سپتامبر شروع شده و تا جولای ادامه دارد و هر سال تحصیلی به سه ترم تقسیم می شود.

ترم پائیز (که از اوائل سپتامبر شروع میشود و تا اواسط دسامبر ادامه دارد)

ترم بهار (که از ابتدای ژانویه شروع شده و تا اواسط یا اواخر ماه مارچ ادامه دارد)

ترم تابستان (از اوائل یا اواسط ماه آوریل شروع میشود و تا اواسط ماه جولای ادامه دارد)

Application form