بانک اطلاعاتی

رزومه چیست ؟

رزومه متنی است چند صفحه اي حاوی اطلاعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار مراکز دانشگاهی که متقاضی قصد ادامه تحصيل در آنها را دارد و يا كارفرمايان (در صورتی که متقاضی جوياي کار باشد) قرار گرفته و به آنان امكان مي دهد تا ارزيابي اوليه ای از توانايی های شغلی شما داشته باشند.

 

Application form