بانک اطلاعاتی

دانشجویان خارج از کشور برای چه مدت می توانند به ایران سفر کنند؟

دانشجویان خارج از کشور مشمول خدمت سربازی می توانند دو بار در سال هر بار به مدت سه ماه به ایران سفر کنند و در شرایط اضطراری، این اجازه تا سه بار قابل تمدید است.

Application form