بانک اطلاعاتی

تعطیلات مدارس سوئیس به چه صورت می باشد ؟

مدارس سوئیس 12 تا 13 هفته در هر سال تعطیلات دارند: تعطیلات طولانی تابستان ، تعطیلات پاییز و بهار و همچنین تعطیلات پایان سال. تاریخ دقیق در هر کانتون و شهرداری متفاوت است.

Application form