بانک اطلاعاتی

اگر متقاضیان اسکان داشته باشند هزینه ها چه تغییری می کند؟

به دلیل استفاده نکردن از خوابگاه و وعده های غذایی 20 تا 25 هزار پوند حدودا  از شهریه کم می شود.

Application form