بانک اطلاعاتی

اگر سطح زبانی متقاضی ضعیف باشد چه می شود ؟

اگر سطح زبانی شما ضعیف است احتیاج هست که سال اول را به صورت فشرده زبان بخوانید. به این صورت که زبان انگلیسی را همراه با درس های اصلی دوره دبیرستان باهاتون کار میکنند.

Application form