بانک اطلاعاتی

اگر در تعطیلات دانش آموزان امکان بازگشت به محل زندگی خود را نداشته باشند چه باید بکنند؟

می بایست نزد یک قیم گاردین اقامت کنند. قیم یک شخص بزرگسال مسئول دانش آموزان در انگلستان خواهد بود و از آن ها مراقبت می کند.

Application form