بانک اطلاعاتی

اگر در تعطیلات دانش آموزان امکان بازگشت به محل زندگی خود را نداشته باشند چه باید بکنند؟

می بایست نزد یک قیم ( گاردین ) اقامت کنند. قیم یک شخص بزرگسال مسئول دانش آموزان در کانادا خواهد بود و از آنها مراقبت می کند.

Application form