بانک اطلاعاتی

آیا والدین دانش آموز با داشتن ویزای همراه میتوانند در سوئیس کار کنند؟

خیر با این ویزا اجازه کار در کشور سوئیس را ندارن.

Application form