بانک اطلاعاتی

آیا هزینه ای بابت خدمات درمانی پرداخت می شود ؟

بله، بیمه درمانی اجباری حداقل  ۳۰۰ فرانک در ماه است.

Application form