بانک اطلاعاتی

آیا موسسه ی پیوند برای تحصیل در دوره ی فاندیشن اقدام می کند ؟

بله, با گذراندن دوره ی فاندیشن که شامل یک دوره یک ساله است می توانید وارد دانشگاه های انگلستان شوید.

Application form