بانک اطلاعاتی

آیا ممکن است برای درخواست ویزای کانادا با متقاضیان مصاحبه شود ؟

زمانی که مامور صدور ویزا نتواند در عدم حضور متقاضی تصمیم بگیرد, ممکن است از شخص خواسته شود تا جهت مصاحبه حضور یابد.

 

درباره ویزای تحصیلی کانادا بیشتر بدانید…

Application form