بانک اطلاعاتی

آیا ممکن است برای درخواست ویزای سوئیس با متقاضیان مصاحبه شود ؟

زمانی که مامور صدور ویزا نتواند در عدم حضور متقاضی تصمیم بگیرد, ممکن است از شخص خواسته شود تا جهت مصاحبه حضور یابد.

 

درباره ی ویزای تحصیلی سوئیس بیشتر بدانید… 

Application form