بانک اطلاعاتی

آیا مبلغ اولیه ی واریزی مدارس و کالج ها در صورت عدم دریافت ویزا به متقاضیان برگردانده خواهد شد ؟

در صورت ارائه ی نامه عدم پذیرش رسمی ویزا، تمامی مبلغ واریزی به متقاضی برگردانده خواهد شد.

Application form