بانک اطلاعاتی

آیا در تعطیلات کوتاه میان ترم مدارس و کالج های انگلستان تعطیل می باشند ؟

کالج ها باز می مانند اما بیشتر مدارس تعطیل هستند. بطور معمول در این بازه ی زمانی کلاسی برگزار نخواهد شد.

Application form