بانک اطلاعاتی

آیا بدون مدرک زبان می توان در سوئیس تحصیل کرد؟

برای اینکه شانس اخذ ویزا پایین نیاید، توصیه می شود حتما مدرک زبان ارائه دهید.

Application form