بانک اطلاعاتی

آیا امکان گرفتن بورسیه در مدارس انگلستان وجود دارد؟

خیر , براي مدارس شبانه روزي متاسفانه سيستم بورسيه مثل دانشگاه ها وجود ندارد و هزينه ها به عهده خود شما می باشد.

Application form