بانک اطلاعاتی

شروع مقطع تحصیلی جدید در انگلستان برای پایه های مختلف به چه صورت میباشد؟

بعد از مصاحبه از طرف مدرسه مورد نظر با توجه به سطح زبان، دانش آموزان در مقطع مورد تایید مدرسه شروع به تحصیل میکن.

 

درباره مقاطع تحصیلی انگلستان بیشتر بدانید…

Application form