بانک اطلاعاتی

روند اخذ پذیرش مدارس از ابتدا تا پایان چقدر زمان می برد ؟

این روند نسبت به مدارک متقاضی و سفارت سوئیس از ۳ هفته تا ۱ ماه ﻃﻮﻝ خواهد کشید.

Application form